ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9    ฝางใต้

นักเรียนรับวัคซีน Pfizer
นักเรียนรับวัคซีน Pfizer

8 เมษายน 2565 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็มที่ 2 และเพิ่มเติม เข็มที... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

นักเรียนรับวัคซีน Pfizer
นักเรียนรับวัคซีน Pfizer

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคลอง นำนักเรียนฉีดวัคซีน เข็ม ๒ ที่โรงเรียนโชคมณีศึกษา ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) บนฐานนวัตกรรม
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) บนฐานนวัตกรรม

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน (PA) บนฐานนวัตกรรม OPEN Class กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) บนฐานนวัตกรรม
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) บนฐานนวัตกรรม

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน (PA) บนฐานนวัตกรรม OPEN Class กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

รับรางวัลการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับรางวัลการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง ได้ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับปฐมวัย) ประจำปีการศึกษา 2563-... โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงอ่านต่อ

อบรมการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
อบรมการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดอบรมทบทวนความรู้เรื่อง การใช้หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร โ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA บนฐานนวัตกรรม
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA บนฐานนวัตกรรม

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ ในโครงการยกระดับคุณภ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2564
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2564

  วัน ศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2565     โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงนำโดย นายวรพจน์ หล่องบุศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ร... โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงอ่านต่อ

โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงนำนักเรียนชั้นที่อายุ 5 - 11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงนำนักเรียนชั้นที่อายุ 5 - 11 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565   โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง นำโดย นายวรพจน์ หล่องบุศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม รัก... โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงอ่านต่อ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

๔  มีนาคม  ๒๕๖๕  ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ศิรดา ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) บนฐานนวัตกรรม
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) บนฐานนวัตกรรม

3 มีนาคม 2565 ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล  สพป.ขอนแก่น เขต 1 และทีมงานศึกษานิเทศก์  ได้ติดตาม"โคร... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

พิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
พิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข"

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข"ประเภท ผู... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยา  080-0511662
นางชุติมา กะริอุณะ
นางชุติมา  กะริอุณะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  โทร 063-3989395
นายสงวน โสตา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
นางสาวจารุณี ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 อีเมล์  nui.bagko@gmail.com
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ เบอร์โทร 084-7901501
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
นางชุติมา กะริอุณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  Email : chutima8195@gmail.com โทร 063-3989395
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 E-mail  nui.bagko@gmail.com
นางธราภรณ์ จิตรสม
088-9685315 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอุทัย คงอุ่น
นายอุทัย  คงอุ่น  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร รักษาการ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
นายประจักร์ ราทะวงค์
นายประจักร์ ราทะวงค์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี โทร 084-3891389
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
นายวรพจน์  หล่องบุศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ "ความหวัง" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย "โอกาสทางการศึกษา" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
19 มีนาคม 2561 เวลา16:08:36
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น