งานทั่วไป
1   ขอความร่วมมือป้องกัน COVID-19
โดย:โรงเรียนบ้านหนองคลอง เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา20:00:37
2   ปัจฉิมนิเทศและ Open House
โดย:โรงเรียนบ้านหนองคลอง เมื่อ 11 เมษายน 2564 เวลา22:09:32
3   อบรมโครงการวัยใสใส่ใจรักษ์
โดย:โรงเรียนบ้านหนองคลอง เมื่อ 02 กันยายน 2562 เวลา11:57:53
4   เดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562
โดย:โรงเรียนบ้านหนองคลอง เมื่อ 09 มีนาคม 2562 เวลา17:14:03
5   กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนบ้านวังโพนและกิจกรรมเลือกตั้งประธานโรงเรียน
โดย:โรงเรียนบ้านวังโพน เมื่อ 18 มิถุนายน 2561 เวลา10:41:18
6   กิจกรรมการเลือกตั้งประธาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดย:โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เมื่อ 09 มิถุนายน 2561 เวลา17:14:12
7   กิจกรรมวันไหว้ครู
โดย:โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เมื่อ 09 มิถุนายน 2561 เวลา14:40:27
8   ค่ายคุณธรรม
โดย:โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา15:51:13
9   กิจกรรมวันวิสาขบูชา
โดย:โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา15:30:09
10   มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดย:โรงเรียนบ้านวังโพน เมื่อ 04 เมษายน 2561 เวลา20:39:56
11   ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดย:โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร เมื่อ 04 เมษายน 2561 เวลา17:59:53
12   พิธีลงนามภาคีเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดย:โรงเรียนบ้านกระเดื่อง เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา01:13:06
13   ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โดย:โรงเรียนบ้านกระเดื่อง เมื่อ 30 มีนาคม 2561 เวลา00:34:19
14   รณรงค์ต่อต้านสารเสพติด
โดย:โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม เมื่อ 28 มีนาคม 2561 เวลา18:53:44
15   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
โดย:โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา18:08:26
16   บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัด
โดย:โรงเรียนบ้านกระเดื่อง เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา12:26:14
17   ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน
โดย:โรงเรียนบ้านกระเดื่อง เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา12:16:42
18   มอบอุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน
โดย:โรงเรียนบ้านกระเดื่อง เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา12:07:50
19   มอบผ้าห่มนักเรียนทุกคน
โดย:โรงเรียนบ้านกระเดื่อง เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา12:01:15
20   นายอำเภอบ้านฝางมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน
โดย:โรงเรียนบ้านกระเดื่อง เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา11:51:44
21   ศิษย์เก่า นฆว.ประเทศอังกฤษมอบเงินพัฒนา ร.ร.
โดย:โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา11:08:07
22   26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่
โดย:โรงเรียนบ้านกระเดื่อง เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา04:36:19
23   อบรม TEPE Online
โดย:โรงเรียนบ้านกระเดื่อง เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา04:25:36
24   นำนักเรียนปฏิบัติธรรมที่วัด ถวายน้ำดื่ม
โดย:โรงเรียนบ้านกระเดื่อง เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา03:57:31
25   พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดย:โรงเรียนบ้านกระเดื่อง เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา03:38:28
26   ตรวจวัดสายตานักเรียน
โดย:โรงเรียนพงษ์ภิญโญ2 เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา02:51:21
27   มอบอุปกรณ์การเรียน
โดย:โรงเรียนพงษ์ภิญโญ2 เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา02:35:53
28   รับมอบทุนการศึกษา
โดย:โรงเรียนพงษ์ภิญโญ2 เมื่อ 27 มีนาคม 2561 เวลา02:13:19
29   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
โดย:โรงเรียนหินกองวิทยา เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา20:10:18
30   ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดย:โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา17:48:55
31   โครงการการคัดแยกขยะ
โดย:โรงเรียนบ้านค้อ เมื่อ 26 มีนาคม 2561 เวลา17:23:14
32   5 เทคนิคช่วยเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไม่ถูกหลอก
โดย: เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา06:47:16
33   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย:ผู้ดูแลระบบ เมื่อ 18 มีนาคม 2561 เวลา16:20:37
34   001 งานทั่วไปของโรงเรียน
โดย: เมื่อ 23 มีนาคม 2561 เวลา06:42:21

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
ภาพรวมงานตามโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน
จำแนกรายโรง
ผู้ดูแลระบบ = 1
โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม = 0
โรงเรียนบ้านกระเดื่อง = 11
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร = 5
โรงเรียนบ้านหนองคลอง = 5
โรงเรียนบ้านวังโพน = 3
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง = 0
โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี = 0
โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร = 1
โรงเรียนบ้านหินฮาวคุรุประชาสรรค์ = 0
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา = 0
โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว = 1
โรงเรียนหินกองวิทยา = 1
โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา = 0
โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรค์ = 0
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ2 = 3
โรงเรียนบ้านค้อ = 1
โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง = 0
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม = 2
 

ข่าวความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกลุ่ม

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9    ฝางใต้

พิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
พิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันจันทร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๔ นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ "... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการระดับชาติ
การประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา เหล้า บุหรี่ ผ่านระบบการศึกษา ครั้งที่ ๕ ในรูปแบบออนไลน์"

วันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๔ นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัดการ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการระดับชาติ
การประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา เหล้า บุหรี่ ผ่านระบบการศึกษา ครั้งที่ ๕ ในรูปแบบออนไลน์"

วันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๔ นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัดการ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

นำนักเรียนป.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดสที่ 2
นำนักเรียนป.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดสที่ 2

นำนักเรียนชั้น ป. 6 ที่อายุครบ 12 ปีบริบูรณ์เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดสที่ 2 ณ โรงพยาบาลบ้านฝาง... โรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิงอ่านต่อ

อบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit
อบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit

วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง  และโรงเรียนบ้านกระเดื่องร่วมอบรมการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit  (ATK) ที่ห้องประชุ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA บนฐานนวัตกรรม
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA บนฐานนวัตกรรม

วันที่่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง และโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม ร่วมประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อต... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

เชิญชวนทุกกลุ่มวัยฉีดวัคซีนโควิด
เชิญชวนทุกกลุ่มวัยฉีดวัคซีนโควิด

วันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วมกับภาคีเครือข่าย สื่อสารความเสี่ยง สร้างความเข้าใจเชิญชวนทุกกลุ่มวั... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

มอบทุนนูบูน
มอบทุนนูบูน

วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  มอบทุนนูบูน จำนวน  ๑๐  ทุน เป็นเงิน&n... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

ประเมินครูผู้ช่วย
ประเมินครูผู้ช่วย

วันที่   ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง ประเมินครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  นางสาวพิกุลศรี  ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความ... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่... โรงเรียนบ้านหนองคลองอ่านต่อ

ทีมงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย

ทีมงานประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนหรือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งข่าว แจ้งข่าว

ข้อมูลผู้บริหาร / ในกลุ่มเครือข่าย Add ผู้บริหาร โปรดเข้าระบบจัดการ

ผู้บริหาร

ทีมงานผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ตลอดจน ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มเครือข่าย

นายสงวน โสตา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์
นายสุชาติ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ เบอร์โทร 084-7901501
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม
นางชุติมา กะริอุณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  Email : chutima8195@gmail.com โทร 063-3989395
นายปราโมทย์ ศรีชมชื่น
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์
นายอุทัย คงอุ่น
นายอุทัย  คงอุ่น  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร รักษาการ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 อีเมล์  nui.bagko@gmail.com
นายวรพจน์ หล่องบุศรี
นายวรพจน์  หล่องบุศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง
นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
นางธราภรณ์ จิตรสม
088-9685315 ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวชิรวิทย์ สุราสา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9527144 E-mail  nui.bagko@gmail.com
นางสาวจุฑามาศ อินนามเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกองวิทยา  080-0511662
นายประจักร์ ราทะวงค์
นายประจักร์ ราทะวงค์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคี โทร 084-3891389
นางชุติมา กะริอุณะ
นางชุติมา  กะริอุณะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  โทร 063-3989395
นางสาวจารุณี ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม
นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

ผลงานวิชาการ

ผลงานนวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ผลงานวิทยฐานะ ผลงานครู นักเรียน ผู้อำนวยการ

ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ EDF และผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรอรับทุนการศึกษาในโครงการต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 9,919 คน ดังนั้น ในเดือนเมษายนนี้ มุลนิธิ EDF จึงขอนำเสนอ "ความหวัง" บางส่วนของเด็กนักเรียนเหล่านี้ ที่กำลังรอคอย "โอกาสทางการศึกษา" เพื่อเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆในวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงในเดื...

ดาวน์โหลด

คู่มือ สื่อการเรียนรู้ แผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ การปฏิบัติงาน

Table Filter

No. เมื่อ ว/ด/ป รายการ Status
19 มีนาคม 2561 เวลา16:08:36
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:28:02
28 มิถุนายน 2558 เวลา15:26:39
 

Happy TIMES

Address
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น